Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Kurulumu

Ar-Ge Merkezi Nedir?

 •  Ar-Ge ve yenilik projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini gerçekleştiren sermaye şirketlerinin;
 • Organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,
 • Yurt içinde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan,
 • En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden,
 • Yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri, ifade eder.

Aşağıdaki sektörlerde en az 30 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı gerekmektedir.

 • 29 – Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar
 • 30 – Diğer ulaşım araçlarının imalatı altında yer alan aşağıdaki sınıflar
 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının imalatı
 • 30.91 – Motosiklet imalatı
 • 30.99 – Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

Ar-Ge Merkezinde Kimler Çalışabilir?

 • Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenlerdir.
 • Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlardır.
 • Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileridir.
 • Destek Personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeldir.

Ar-Ge Projesi Nedir?

 • Ar-Ge Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde gerçekleştirilen ve araştırmacı tarafından yürütülen projedir.
 • Supported Expenses
 • Ar-Ge Merkezlerinde aşağıdaki giderler destek kapsamındadır:
  1.İlk madde ve malzeme giderleri
  2.Amortismanlar
  3.Personel giderleri
  4.Genel giderler

R & D Center staff of the R & D activities carried out by the staff in exchange for their work.

 • Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için %95’i,
 • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için % 90’ı
 • Diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır
 • Ar-Ge faaliyeti ile ilişkili olmak kaydı ile Ar-Ge Merkezi dışında geçirilen zaman da istisna kapsamına alınır.
 • Sigorta Primi Desteği Uygulaması
 • Ar-Ge Merkezlerinde çalışan personelin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı destek kapsamındadır.
 • Gümrük Vergisi İstisnası
 • Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler Damga Vergisi ve harçtan istisnadır.
 • Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyetleri Desteği
 • Ar-Ge merkezleri tarafından siparişe dayalı olarak yürütülen Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan harcamaların sadece % 50’si bu merkezler tarafından, bu harcamaların kalan % 50’si ise siparişi veren gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi olarak dikkate alınır.
 • Tasarım Tescil Desteği
 • Türk Tasarım Danışma Konseyinin önerileri doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri haiz tasarım yarışmalarında sergilenen tasarımların tescil giderleri, Bakanlık bütçesine konulacak ödenek imkânları çerçevesinde geri ödemesiz olarak desteklenebilir.
 • Temel Bilimler Desteği
 • Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerine, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu pe