Avrupa Birliği Ar-Ge Projeleri Destek Programları, uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Programlar Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkelerde, ulusal ve bölgesel araştırma programları arasında koordinasyon sağlayarak, araştırma programlarının geliştirilip güçlendirilmesini hedeflemektedir.

EUREKA, ERA-NET, EUROSTARS vb. Destek Programları

EUREKA ve benzeri uluslararası programlardan; Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar yararlanabilmektedir.

Programın amacı; uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan firmaların,

 • teknik yeterliliğinin ve bilgi birikiminin artırılması,
 • uluslararası teknoloji birikimine erişim ve teknoloji transferinin sağlanması,
 • edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması
 • kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanmasıdır.

Bu programlar kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

Bu programlarda genellikle yılın belirli dönemlerinde ortak proje çağrısı açılmakta ve bu çağrılarda katılımcı ülkelerden firmaların/araştırmacıların projeleri programa katılan ülkeler tarafından fonlanmaktadır. Programlar kapsamında oluşturulan uluslararası ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.

Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler, TÜBİTAK tarafından 1509/1071 programları kapsamında desteklenmektedir.

HORİZON (UFUK) 2020

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları; Avrupa’da dünya çapında bilimsel bilginin üretilmesi, üniversite-sanayi işbirlikleri oluşturulması ve AB üye ülkeleriyle aday ülke ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler arasında ortaklıklar kurulması yoluyla, Avrupa Araştırma Alanı’nın (ERA) bilim ve teknoloji alanındaki araştırma kapasitesini tümden geliştirmeyi ve Avrupa’nın sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamayı hedefleyen uzun süreli ve çok uluslu programlardır.

Avrupa Birliği Çerçeve Programları, Avrupa’nın bilim teknoloji politika ve uygulamalarının Birliğe üye ve aday üye ülkeler arasında uyumlu bir hâle getirilmesi amacıyla oluşturulan Birlik Programı yapısıdır. İlki 1984 yılında başlatılan Çerçeve Programları dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşımaktadır. Çerçeve Programlar; Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek ve üniversite sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Programlar, geniş kapsamlı bir bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemiyle desteklenmektedir. 2007-2013 yıllarını kapsayan süreçte 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğindeki Horizon (Ufuk) 2020 ise Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı’dır. Program 2014-2020 yılları arasını kapsayacak şekilde, 80 milyar Avro’luk dev bir bütçeyle hayata geçirilmiştir.

Horizon (Ufuk) 2020) Kimler Faydalanabilir?

 • Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler
 • Bireysel Araştırmacılar, Üniversiteler, Araştırma Merkezleri
 • Kamu Kurumları
 • Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Organizasyonlar

Horizon (Ufuk) 2020’da Yer Almanın Faydaları:

 • Teminat istemeksizin ön ödeme olanağı %125’e – %87.5’e varan destek oranları
 • Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliştirmek
 • Planlanan araştırmaya saygınlığı yüksek mali destek sağlamak
 • Ar-Ge çalışmalarında riski paylaşmak
 • Kilit oyuncularla ve müşterilerle Ar-Ge işbirlikleri kurmak
 • Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara erişim sağlamak
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak
 • Rekabet yeteneğini yükseltmek
 • İleri düzey araştırma yeteneğini geliştirmek
 • En iyi altyapılara erişim sağlamak Kariyer gelişimini desteklemek
 • Uluslararası ve sektörler arası dolaşım fırsatı elde etmek
 • Hedef pazarlardaki endüstriyel standart ve düzenlemelere rekabet avantajı sağlayacak şekilde erken dönemde erişim imkânı elde etmek

Profidea Danışmanlık; Horzion (Ufuk) 2020, EUREKA, Era-Net destek programları başta olmak üzere, konusunda uzman ekibi ile birçok başarılı projeye imza atmıştır.

Avrupa Birliği’nin değerlendirme komisyonunda yer almış deneyimli bir ekipten oluşan uzman kadrosu ile Profidea Danışmanlık’ın AB Projeleri Hizmetleri 3 başlıkta incelenebilir:

1.Proje hazırlık ve ön başvuru hizmetleri

 • Uygun çağrıların araştırılması ve paylaşımı,
 • Konsorsiyum araştırma ve networking hizmetleri,
 • Müşterinin hali hazırda fikri var ise partnerlerin müşteri ile online ortamda tanıştırılması,
 • Müşterinin AB Komisyonu sitesine kayıt edilmesi, PIC numarasının alınması,
 • Proje fikrinin AB düzeyinde teknik olarak olgunlaştırılması,
 • Know-how transferinin partnerler arası sağlanması,
 • Müşteriye proje fikri ile ilgili AB etkinliklerinin önerilmesi,
 • Ön başvuru (pre proposal) hazırlanması.

2.Proje Başvurusu

 • AB dokümanının müşteriden teknik destek alarak yazılması,
 • Her bir partnerin iş yükünün belirlenmesi için koordinasyonun ve iletişimin sağlanması,
 • Partnerlerden elde edilen bilgilerin proje dökumanına entegre edilmesi,
 • Projenin online sistem üzerinden başvurunun gönderilmesi,
 • Çağrı TUBİTAK başvurusu gerektiriyorsa, ulusal başvurunun yapılması,
 • Proje ortakları ile başvuru sürecinde yapılacak toplantılara destek verilmesi,
 • Proje fikrinin teknik sunumunun hazırlanması.

3.Proje Yürütme

 • Kabul edilen projenin AB tarafına teknik ve mali olarak raporlanması,
 • Kabul edilen projenin TÜBİTAK süreci var ise TÜBİTAK tarafına teknik ve mali olarak raporlanması,
 • Konsorsiyum ve partner değişiklikleri (olursa) sürecinde destek sağlanması,
 • Düzenlenecek ulusal ve uluslararası toplantıların organize edilmesi,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.