Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır.

Profidea’nın Ar-Ge/Tasarım Merkezi konusunda gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıdaki gibidir.

1.Ar-Ge/Tasarım Merkezi Analizi:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu öncesinde Ar-Ge/Tasarım Merkezi uygunluğunun teknik ve mali analizini gerçekleştirilip firmalara en uygun yol haritası oluşturulmaktır.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Teknik Analiz:

Profidea tarafından firmaların;

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile ilgili firma faaliyet alanları,
 • Mevcut ve planlanan projelerin,
 • Ar-Ge/Tasarım altyapısı,
 • Ar-Ge/Tasarım organizasyonel yapısı,
 • Proje yönetimi,
 • İnsan kaynakları,
 • Bilgi kaynakları,
 • Fikri mülkiyet hakları

alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri mevzuata uygunluğu analiz edilmektedir.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Mali Analizi:

Ar-Ge/Tasarım Merkezi yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusunda mali analizler gerçekleştirilmektedir.

2.Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulum Faaliyetleri – Teknik ve Mali Yapılandırma Hizmeti

 • Başvuru için yol haritasının oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması,
 • Ar-Ge / Tasarım proje havuzunun oluşturulması,
 • Ar-Ge / Tasarım personellerinin seçimi ve proje planlaması,
 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi prosedürlerinin oluşturulması (Proje Yönetim, Bilgi Yönetimi, Sınai Mülkiyet Yönetimi, İK Yönetimi, Muhasebe v.s),
 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  • Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
  • Şirket hesap planının yapılandırılması,
  • Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,

3.Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yürütme Faaliyetleri

 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi yönetmeliğinin yazılması,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama hizmetinin sağlanması,
 • Mali ve teknik kısımları içeren yıllık izleme raporlarının oluşturulması,
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge metodolojisi ve Ar-Ge yönetimi eğitimleri,
 • Mali Yapılandırma hizmeti sonrası mali süreçlerde danışmanlık hizmeti,
 • Teknik verilerin performans kriterlerine uygun olarak düzenli olarak izlenmesi,
 • Proje personelinin aylık adam/ ay sürelerinin hesaplama sisteminin oluşturulması ve kontrolü,
 • Ar-Ge gün sayılarının hesaplama sisteminin oluşturulması ve kontrolü,
 • Merkez için ek ve/veya çıkan personel/proje için değişikliklerin düzenlenmesi,
 • Lokasyon değişikliğine yönelik bildirimlerin bakanlığa yapılması,
 • Bakanlık tarafından verilen ödevlerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamanın yapılması ve düzenli olarak izlenmesi,
 • Muhtemel Üniversite –  Sanayi veya Sanayi – Sanayi proje bazlı işbirliklerine yönelik destek sağlanması,
 • Temel bilimler desteğine yönelik başvuru süreçlerinin yönetimi,
 • Aylık ziyaret, telefon ve e-posta desteğinin sağlanması, aylık ve yıllık izleme raporlarının hazırlanması,
 • Bakanlık portalına veri girişlerinin yapılması ve faaliyet raporunun oluşturulması,
 • Masraf yeri sorumluluk esasına göre Ar-Ge / Tasarım Merkezi kodlamasının yapılması,
 • Hesap planının yapılandırılması,
 • Vergi Dairesi ve SGK’ya yapılacak müracaatlar ile ilgili bilgilendirme,
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi malzeme sarf reçetelerinin oluşturulması,
 • Sabit kıymet envanterinin yapılması,
 • Ar-Ge / Tasarım bütçe kontrol sisteminin kurulması,
 • Vergi Dairesi’ne ve SGK’ya ilgili müracaatların yapılması,
 • Vergi indirimi tutarının hesaplanması ve beyanı,
 • Yıllık raporlarda mali açıdan uygunluğunun denetiminin yapılması,
 • Ar-Ge / Tasarım Merkezi personeli, İK ve Mali işler personeline uygulama ile ilgili eğitim verilmesi,