691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’n amacı; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamaktır.

Bu kapsamda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge kapsamında faaliyet gösteren firmalara ciddi mali avantajlar sağlamaktadır. Firmaların bu bölgelerde sıfırdan yapılanmaları ve/veya yeni bir şube açmaları konularında çoğu zaman danışmanlık ihtiyacı doğmaktadır. Profidea Danışmanlık firmaların doğru projeler ve doğru mali yapı ile bu bölgelerde hızlı bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak üzere aşağıdaki konularda hizmet verilmektedir.

Profidea Danışmanlık Teknopark Destekleri konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 2 başlık altında inceleyebiliriz.

Başvuru Hazırlama ve Başvuru Danışmanlık Faaliyetleri

  • Teknokent/Teknopark için uygun olabilecek Ar-Ge projelerin belirlenmesi,
  • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması, proje zaman ve kaynak planlaması,
  • Teknokent/ başvuru dosyasının hazırlanması ve başvurunun gerçekleştirilmesi,
  • Başvuru sunumu ve hakem sunumuna hazırlığın gerçekleştirilmesi,
  • Gereken durumlarda başvurunun revize edilmesi.

Proje Yürütme Danışmanlık Faaliyetleri

  • 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında izlenmesi gereken adımların yönetiminin gerçekleştirilmesi,
  • Teknik aylık faaliyet dönem raporunun hazırlanması,
  • Teknoportal Sistemi’ne teknik ve mali bilgilerin girilmesi,
  • Proje sonuç raporunun hazırlanması ve Teknoportal Sistemi’ne girilmesi